Kancelaria Prawna Veritas
Doświadczenie... Pasja... Zaufanie...

Usługi

Uwzględniając potrzeby konkretnego Klienta proponujemy:
 • jednorazową poradę prawną, sporządzenie opinii prawnej, pisma procesowego,
 • stałą obsługę prawną przedsiębiorstwa,
 • stałą obsługę prawną w określonym zakresie /np. obsługa Działu Kadr i zatrudnienia/,
 • doraźną współpracę realizowaną na podstawie stałej umowy ramowej,
W zakresie swojej działalności Kancelaria zajmuje się obsługą i doradztwem prawnym dla klientów indywidualnych, biznesowych, innych podmiotów /jak np. fundacje, stowarzyszenia/ m.in. w zakresie:
 • prawa cywilnego, w tym m.in.:
  • prawa osobowego: ochrona dóbr osobistych, uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu, ubezwłasnowolnienie;
  • prawa rzeczowego: ustanowienie drogi koniecznej i służebności gruntowej, stwierdzenie zasiedzenia, zniesienie współwłasności, naruszenie posiadania;
  • prawa zobowiązań: sporządzania umów oraz analiza projektów i opiniowanie; zabezpieczanie wykonania umów (zastaw, zastaw rejestrowy, poręczenie, weksel); dochodzenie wierzytelności wynikających z umów w postępowaniach sądowych w tym upominawczym, nakazowym, uproszczonym, gospodarczym, ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika (skarga pauliańska);
  • prawa spadkowego: powództwa o zachowek, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zabezpieczenie spadku; wyjawienie przedmiotów spadkowych, uchylenie od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,
 • prawa ubezpieczeniowego: dochodzenie odszkodowań, w szczególności dot. ubezpieczeń komunikacyjnych i majątkowych,
 • postępowania karnego: wytaczanie powództwa cywilnego w imieniu pokrzywdzonego, reprezentacja oskarżycieli prywatnych i posiłkowych w postępowaniach karnych,
 • postępowanie o przestępstwa skarbowe: reprezentacja podmiotów pociągniętych do odpowiedzialności posiłkowej oraz interwenientów,
 • postępowania egzekucyjnego: prowadzenie i reprezentacja w toku całego postępowania egzekucyjnego,
 • prawa administracyjnego: reprezentowanie Klienta w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, organami administracji publicznej, sporządzanie odwołań, zażaleń, skarg od decyzji administracyjnych, innych pism w szczególności dotyczących uzyskania koncesji, zezwoleń, licencji, postanowień, uzgodnień, pozwoleń,
 • prawa rodzinnego, w tym m.in. sprawy o rozwód, separację, podział majątku, rozliczenia majątkowe w konkubinacie, alimenty,
 • prawa pracy: obsługa pracodawców dotycząca m.in.:
  • stosowania przepisów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym m.in.: nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, praw i obowiązków pracownika oraz pracodawcy, czasu pracy;
  • reprezentowanie Klienta przed sądem pracy w tym dotyczących m.in.: przywrócenia do pracy, odszkodowania z tytułu bezpodstawnego rozwiązania umowy o pracę;
  • sporządzanie i opiniowanie wewnątrzzakładowych aktów prawnych w tym m.in.: regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania oraz pozostałych dokumentów w tym m.in.: umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji;
  • sporządzanie i opiniowanie umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji;
 • prawa upadłościowego i naprawczego,
 • ochrony konkurencji i konsumentów,
 • zwalczania nieuczciwej konkurencji,
 • prawa patentowego,
 • prawa prasowego,
 • prawa autorskiego,
 • prawa farmaceutycznego,
 • prawa zamówień publicznych,
 • prawa spółek,
 • prawa budowlanego,
 • prawa spółdzielczego /ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych/,
 • ustawy o własności lokali.

Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie dla każdego Klienta. Może być ono ryczałtowe lub według stawek godzinowych.

Nowości
01.03.2017
Miło nam poinformować o wydaniu już pięćdziesiątego piątego numeru miesięcznika Biuletyn Prawny, w którym znajdziecie Państwo następujące artykuły:
01.02.2017
Dziś ukazał się kolejny, pięćdziesiąty czwarty numer naszego miesięcznika Biuletyn Prawny, w którym znajdują się poniższe artykuły:
Regulamin | Kodeks etyki
Copyright © 2012-2019 Kancelaria Prawna Veritas
Wszelkie prawa zastrzeżone.